Truyền Tải La Bàn Từ Tính Lilley & Gillie

GS820

Một hệ thống truyền được sử dụng để cung cấp đầu ra kỹ thuật số từ la bàn từ tính

GS520

Một hệ thống truyền được sử dụng để cung cấp đầu ra kỹ thuật số từ la bàn từ tính

TRUECOURSE

Kết hợp các chỉ báo để hiển thị và đầu ra hướng thực theo tính toán của hướng la bàn từ tính bằng cách sử dụng dữ liệu thay đổi cục bộ nhận được từ GPS.

P1920 STEERING REPEATER

P1920 cung cấp chỉ báo trực quan hướng đi từ cả đầu vào thực và đầu vào từ tính

NMEACOURSE

Bộ lặp tiêu đề từ tính NMEAcourse đưa ra dấu hiệu trực quan về điều hướng từ các đầu vào từ tính kỹ thuật số
Facebook