Hệ Thống Định Vị - Điều Hướng GNSS ComNav

RC3 Solid State Rate Compass

Điều hướng & tỷ lệ dữ liệu chính xác

G1 GNSS Satellite Compass

Điều hướng, vị trí và tỷ lệ quay chính xác

G2 & G2B GNSS Satellite Compass

Điều hướng và vị trí chính xác cho chuyên gia

G3 & G3B Smart Antenna

Điều hướng và vị trí chính xác cho chuyên gia

G7 High Precision GNSS

Máy thu RTK định vị chính xác Trạm cơ sở hoặc Rover

G9H Hand-Held Data Collector

Bộ ghi dữ liệu cầm tay dùng cho địa chất chính xác
 

G9 GNSS Smart Antenna

Máy thu RTK định vị chính xác Trạm cơ sở hoặc Rover
Facebook