Thiết Bị Định Vị Cứu Hộ Cá Nhân McMurdo

McMurdo SmartFind S20 AIS MOB Device

SmartFind S20 được thiết kế như một công cụ tìm kiếm và cứu hộ AIS cá nhân xác định vị trí và tìm kiếm một thành viên trong đoàn mất tích
Facebook