Tai Nghe David Clark Dòng 6200

Model H6290-M

Kiểu chụp phía trên đầu (OTH)

Model H6240-M

Kiểu choàng sau đầu (BTH)

Model H6230-M

Kiểu chụp trên đầu (OTH)

Model H6240-55

Kiểu choàng sau đầu (BTH)

Model H6240-51

Đằng sau đầu (BTH) - Không cần bộ chuyển đổi

Model H6240-35

Đằng sau đầu (BTH) - Không cần bộ chuyển đổi

Model H6240-24

Đằng sau đầu (BTH) - Không cần bộ chuyển đổi

Model H6240-08

Đằng sau đầu (BTH) - Không cần bộ chuyển đổi

Model H6240-07

Đằng sau đầu (BTH) - Không cần bộ chuyển đổi
Facebook