Thiết Bị Lọc RFI

RX4042-1801-32

Bộ lọc chọn trước RFI, Băng thông 400-420 MHz, BW 6,75 MHz, 2RU; N(F)

RX4042-1802-32

Bộ lọc chọn trước RFI, Băng thông 400-420 MHz, 1 MHz BW, 2RU; N(F)
Facebook