Thiết Bị Ghi Thông Tin Hải Trình (VDR / S-VDR) Netwave

Netwave NW6000 Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR)

Netwave NW6000 Series là một trong những giải pháp VDR phổ biến nhất thế giới

Netwave NW6000 SOLAS Voyage Data Recorder (VDR)

Netwave NW6000 Series là một trong những giải pháp VDR phổ biến nhất thế giới
Facebook