Dòng Tai Nghe Chụp Trên Đầu

Model H9190

Tai đơn, kiểu qua đầu

Model H9130

Tai kép, kiểu qua đầu
Facebook