Tai Nghe Dòng Series 3000

Model H3440

Phong cách phía sau đầu (BTH)

Model H3430

Kiểu chụp trên đầu (OTH)

Model DC 3690

ULW một tai cho dòng 3000

Model H3441

Choàng sau đầu , kiểu tai đơn

Model H3492

Chụp trên đầu, kiểu tai đơn

Model H3442

Choàng sau đầu, kiểu tai đôi

Model H3432

Chụp trên đầu, kiểu tai đôi
Facebook