Sonar Software Development Kit (SDK)
Có sẵn để tích hợp tùy chỉnh vào các hệ thống phức tạp

  • Trình cài đặt dựa trên Windows® nhanh chóng và dễ dàng
  • Các thư viện dựa trên Live Windows® để biên dịch dữ liệu dễ dàng
  • Các tệp ví dụ cho biết cách sử dụng từng thành phần phần mềm
  • Hướng dẫn để dễ dàng tham khảo và hướng dẫn từng bước
  • Cho phép kiểm soát các tham số hoạt động của sonar (phạm vi bắt đầu/dừng, tốc độ ping, kích thước hình ảnh, v.v.)
  • Cho phép truy cập để tạo tệp dữ liệu sonar tùy chỉnh và lưu trữ tệp trực tiếp
  • Tạo lượng người xem hình ảnh sonar tùy chỉnh bằng cách sử dụng dữ liệu sonar thô

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook