Hệ Thống Radar Dẫn Đường Hàng Hải

Kelvin Hughes X-Band Navigation Radar

Radar dẫn đường hàng hải băng tần X

Manta NEO X band Navigation Radar

Điều hướng an toàn trong mọi điều kiện thời tiết

Kelvin Hughes S-Band Navigation Radar

Radar dẫn đường hàng hải băng tần S
Facebook