Phần Mềm Odom

ODOM eChart

Odom eChart cho phép người dùng kiểm soát tất cả các tham số của máy đo sâu, hiển thị dữ liệu ở một số định dạng, thậm chí in và áp dụng các bộ lọc.
Facebook