Máy Thu Phát Vô Tuyến Data

Máy thu phát Data

IC-F5122DD/IC-F6122DD

VHF/UHF DATA TRANSCEIVERS
IC-F5122DD
IC-F6122DD
Modem dữ liệu minh bạch cho mục đích chung

 

Facebook