Hệ Thống Dò Cáp & Đường Ống Teledyne TSS

HydroPACT Dualtrack

Theo dõi đường ống & cáp ngầm. Là sự kết hợp giữa HydroPACT 350 & HydroPACT 440

HydroPACT 660E

Theo dõi đường ống & cáp ngầm

HydroPACT 440

Theo dõi đường ống & cáp ngầm

HydroPACT 350

Hệ thống theo dõi cáp ngầm
Facebook