Hệ Thống Cân Bằng Thủy Lực

T-32 series

Hệ thống kiểm soát giúp cân bằng tàu
Facebook