Bộ Ghép Nối Dòng T-Pass

TP4055-2610-11

Bộ ghép nối nối tiếp có thể mở rộng, khoang kép trên mỗi kênh - Truyền/nhận một chiều 400-550MHz

TP4055-1112-BI

Bộ ghép nối nối tiếp có thể mở rộng, bước sóng1/4 - 254mm (10in) - Chỉ truyền 400-550MHz

TP4055-1612-BI

Bộ ghép nối nối tiếp có thể mở rộng, bước sóng1/4 - 168mm (6.625in) - Chỉ truyền 400-550MHz
Facebook