Anten Lưỡng Cực Theo Chiều Dọc

COD4-99

Anten lưỡng cực UHF 330-380 MHz được tùy chỉnh

COD2-159172

Anten lưỡng cực VHF 159-172 MHz, Toàn dải

Facebook