ADCPs - Tài Nguyên Nước

Q-View QA/QC Software

Xác nhận tính toàn vẹn của dữ liệu ADCP với gói phần mềm QA/QC

StreamPro ADCP

Công cụ có tính di động cao để đo lưu lượng trong các dòng nhỏ và các kênh mở

RiverRay ADCP

Hệ thống đo lường lưu lượng dòng chảy trên sông mảng pha đa năng cung cấp dữ liệu chất lượng cao ở các dòng sông và suối lớn hơn với độ sâu từ 50cm đến 60m trở lên

RiverPro ADCP

Hệ thống đo lưu lượng sông thông minh cung cấp giải pháp 5 tia cho sông suối với phạm vi định hình từ 30cm đến 25m

ChannelMaster ADCP

ADCP ngang hiệu suất cao để giám sát luồng kênh mở
Facebook