Hotline: 0916159400
0916159400

Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu

Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu


Theo Phụ lục V của Công ước MARPOL đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.277(70) có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

 

Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), tại khóa họp thứ 70 (tháng 10/2016), đã thông qua Nghị quyết MEPC.277(70) về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục V “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu” của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL). Sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 với một số nội dung quan trọng sau:

 

1. Cặn hàng rời rắn độc hại đối với môi trường biển (Cargo Residues Harmful to the Marine Environment)

 

Hiện tại Phụ lục V của Công ước MARPOL cấm việc thải cặn hàng, chất làm sạch hoặc phụ gia có trong nước rửa hầm hàng nếu chứa bất kỳ chất nào được phân loại là độc hại đối với môi trường biển (Harmful to the Marine Environment - HME); tuy nhiên không có tiêu chí bắt buộc để phân loại hàng là HME hay không là HME.

Phụ lục V được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.277(70) quy định: Hàng rời rắn được định nghĩa tại quy định VI/1-1.2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) mà không phải là hạt thực vật, phải được phân loại theo các tiêu chí nêu tại phụ chương I của Phụ lục V, và phải có công bố của người gửi hàng là hàng đó có độc hại đối với môi trường biển hay không.

 

 

2. Nhật ký rác (Garbage Record Book)

Các yêu cầu về duy trì và lưu giữ Nhật ký rác của tàu không thay đổi, bao gồm:

 

- Các thông tin chung phải ghi trong Nhật ký;

- Yêu cầu đối với sỹ quan chịu trách nhiệm của tàu về việc ghi và ký Nhật ký khi rác từ tàu được thải ra biển hoặc chuyển tới phương tiện tiếp nhận;

- Yêu cầu đối với Thuyền trưởng của tàu về việc ký từng trang của Nhật ký;

- Việc lưu giữ biên lai chuyển rác tới phương tiện tiếp nhận của cảng cùng với Nhật ký;

- Nhật ký phải được lưu giữ trên tàu trong 2 năm phục vụ cho công tác kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu Nhật ký rác mới theo quy định của Phụ lục V được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.277(70) bao gồm 2 phần riêng biệt:

- Phần I: Sử dụng cho tất cả các tàu.

- Phần II: Chỉ sử dụng cho tàu chở hàng rời rắn dưới dạng xô.

Việc thải các loại rác sau đây phải được ghi trong Phần I của Nhật ký rác:

 

A: Nhựa (Plastics)

B: Đồ ăn thải (Food wastes)

C: Rác sinh hoạt (Domests)

D: Dầu ăn (Cooking oil)

E: Tro của thiết bị đốt chất thải (Incinerator ashes)

F: Rác tạo ra do hoạt động (Operatioal wastes)

D: Xác động vật (Animal carcasses)

H: Dụng cụ khai thác hải sản (Fishing gear)

I: Rác điện-điện tử (E-waste)

 

Trong đó rác điện tử là loại rác mới được đưa vào Nhật ký, đươc định nghĩa là thiết bị điện hoặc điện tử được sử dụng trong hoạt động thông thường của tàu hoặc tại khu vực sinh hoạt của tàu, bao gồm tất cả các bộ phận, chi tiết lắp ráp và vật tư tiêu hao là một phần của thiết bị đó tại thời điểm được loại bỏ, có chứa vật liệu nguy hại đối với sức khỏe con người và/hoặc môi trường.

 

Việc thải các loại cặn hàng theo định nghĩa tại quy định 1.2 của Phụ lục V phải được ghi trong phần II của Nhật ký rác:

J: Cặn hàng (không độc hại đối với môi trường biển - non-HME)

K: Cặn hàng (độc hại đối với môi trường biển - HME)

 

Liên quan đến việc thực hiện Phụ lục V đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.277(70) của Công ước MARPOL, tại khóa họp thứ 71 (tháng 07/2017) MEPC đã thông qua Nghị quyết MEPC.295(17) ban hành“Hướng dẫn năm 2017 đối với việc thực hiện Phụ lục V của Công ước MARPOL”.

 

 

Các chủ tàu/công ty quản lý tàu hoạt động tuyến quốc tế cần lưu ý việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Kế hoạch quản lý rác (Garbage Management Plan), Hướng dẫn thải rác (Placard) và Nhật ký rác (Garbage Record Book) của tàu phù hợp MEPC.277(70) và Nghị quyết MEPC.295(17) để triển khai thực hiện từ ngày 01/3/2018.

 

 


Bài viết khác

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU